Dömsödi Nagyközségi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

Óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.01. - 2021.09.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodatitkári feladatok teljes körű ellátása. Az intézményvezető munkájának támogatása. Intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Általános adminisztrációs, iratkezelési feladatok. Levelek, dokumentumok, táblázatok előkészítése, formázása, szerkesztése. Közreműködés adatszolgáltatások teljesítésében, feldolgozásában. A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. A dolgozók munkaügyi adminisztrációs ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Büntetlen előélet, Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Számviteli, könyvviteli ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Együttműködő készség, kiváló szintű kommunikációs készség, pontosság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél; Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Szakmai önéletrajz; A szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló dokumentum; Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36204295379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény hirdetőtábláin - 2019. január 28.

        Dömsöd Nagyközség honlapján - 2019. január 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.