Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csaba József Általános Művelődési Központ
Óvoda

ÁMK igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 15.- 2024. április 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Csaba József Általános Művelődési Központ (ÁMK- óvoda) jogszabályban meghatározott, magasabb vezetői feladatainak ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2016. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettéseg és szakképzettség;pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.,

        óvaodapedagógusi munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        Szakmai gyakorlat – minimálisan 5 év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Közalkalmazotti jogviszony csak azzal létesíthető, akinek személyében teljesülnek a jogviszony létesítéséhez szükséges, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben (továbbiakban: törvény) előírt feltételek, és egyúttal a személy vonatkozásában nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz,

        Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát Képviselő- testület tagjai megismerhetik

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

        Érvényes hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Érvényes hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és hogy vele szemben nem állnak fenn a törvény 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,

        A munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját (törvény 20/a.§ (5) bekezdés a) pontja) géppel írottan.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94/592-926 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, Fő utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSD/30/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató /óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSD/30/2019, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató /óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, Fő utca 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csakanydoroszlo.hu - 2019. február 4.

        www.kozigallas.gov.hu - 2019. február 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.