Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Őszirózsa" Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 1. - 2024. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek bentlakásos ellátását biztosító intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok teljes körű ellátása. A mindenkori éves költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása. Az intézmény SZMSZ-ében, belső szabályzatiban, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő vezetése. Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a hatályos jogszabályok, és a belső szabályzatok szerinti működtetése. Teljes körű felelősség a szakszerű és törvényes működésért, gazdálkodásért. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottai tekintetében. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakirányú szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

        Magyar állampolgárság,

        Szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzésére történő kötelezettség vállalás.

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, vagy a gyermekvédelem területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        4 hónap próbaidő,

        Az intézményben határozatlan időre fennálló, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg az intézményben betöltött foglalkoztatás-szervező munkakörben történő, határozatlan időre és teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői gyakorlat (legalább 5 év)

        Pályázatírói tapasztalat

        Menedzseri szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata,

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Szakmai gyakorlat igazolása,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti alkalmazási feltételeknek megfelel

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

        Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról (kéri-e zárt ülés tartását).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/384-261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/270/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/270/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-ban, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A vezetői megbízásról a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, előzetes bizottsági meghallgatás után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat honlapja - 2019. január 31.

        Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rozsaszentmarton.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.