Dobó István Vármúzeum - Eger

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum

szakmai igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a múzeumigazgató akadályoztatása esetén az igazgató teljes jogú helyettesítését látja el, - szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, amelyek a szakmai tevékenység eredményességét szolgálják, - irányítja a múzeum távlati és éves munkatervének elkészítését, az éves munkajelentés összeállítását, a múzeumban lefolytatandó tervszerű és terven kívüli vizsgálatokat, munkaelemzéseket, - szervezi a Múzeum tudományos tevékenységét és kapcsolatot tart más múzeumokkal, közgyűjteményekkel, felsőfokú tanintézetekkel, - gondoskodik a múzeumi alkalmazottak munkaköri leírásában foglaltak betartásáról, - előkészíti az SZMSZ-ben rögzített rendszeres és egyéb, esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket és a múzeum munkájával kapcsolatos rendezvényeket, - közreműködik a múzeum működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában, - megbízás esetén eljár a múzeumigazgató nevében, - a megbízott gazdasági szervezet vezetőjének ellenjegyzése mellett kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik, - ellenőrzi a múzeumi gyűjteményekben őrzött anyagról előírt nyilvántartások vezetését, a raktári és kiállítási anyag szakszerű és biztonságos kezelését, - ellenőrzi a múzeumi anyag tudományos kutatási célra történő felhasználását, az erre vonatkozó előírások betartását, - felügyeli a kiállított anyag állagának épségben tartását, gondoskodik a restaurálási terv elkészítéséről, - irányítása alá tartozik a Gyűjteményi és Állományvédelmi osztály, Közművelődési és Múzeumpedagógiai osztály, valamint a Régészeti osztály - az irányítása alá tartozó szervezeti egységekben ellenőrzési jogkörrel rendelkezik, egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez. - javaslattételi joga van a dolgozók jutalmazására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi (mesterfokozatú) végzettség és szakirányú szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        tárgyalási szintű idegennyelv ismeret (amelynek igazolása történhet legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával);

        végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 4 éves szakmai gyakorlat;

        kiemelkedő, szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység (melynek igazolása történhet legalább 3 szakmai referencia bemutatásával);

        büntetlen előélet, a pályázó nem állhat a muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt;

        vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn;

        az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés feltételeinek való megfelelés;

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2)-(2e), és (5) bekezdése szerinti kizáró okok hiánya, eszerinti erkölcsi bizonyítvány;

        magyar állampolgárság vagy a szabad mozgás és tartózkodási joga, feltéve, hogy a pályázó magas szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik;

        az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel;

        teljes cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat múzeumi intézmény élén;

        egy további idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        5 éves időtartamra vonatkozóan elkészített szakmai koncepció

        végzettséget, szakképzettséget, vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok másolata

        nyelvismeretet (amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex középfokú vagy komplex felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával) tanúsító okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása

        a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

        a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/312-744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: szakmai igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár köz - 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakmai igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban a Dobó István Vármúzeum Igazgatójának címezve a Dobó István Vármúzeum Titkárságára (3300 Eger Vár 1.), a borítékon „Dobó István Vármúzeum szakmai igazgatóhelyettesi pályázata" megjelöléssel kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A munkakör betöltéséhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértése szükséges. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésév

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.