Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

1 fő szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2433 Sárosd, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi. szervezeti és m ű ködési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jo

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírtak,,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai valamint szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25-260-520, 06-30-636-4371 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (2433 Sárosd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8154 Polgárdi- Tekerespuszta, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39-6/2019, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő szociális munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2433 Sárosd, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.