Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Család- és Gyermekjóléti Központja

Óvodai és iskolai szociális segítő 23 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti • a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és • a jelzőrendszer működését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szociális szakképzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociális szervező), család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus. Ezek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus végzettség.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A gyermekjóléti alapellátásban szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz és az iskolai bizonyítványokat igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190125/1 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő 23 fő.         Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190125/1, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő 23 fő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.eszii.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.