Zsámbék Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre,2019. augusztus 01. - 2024. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 23/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az intézményi költségvetés betartása; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása; vezetői jogkörök gyakorlása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattatás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézvenyvezetői szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképestíés

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással, egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. tv. alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

        végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,

        büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló postai feladószelvény másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német nemzetiségi óvodapedagógusi szakképzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/154/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/154/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület( várhatóan: június).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zsambek.hu - 2019. április 12.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.