Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunavecsei Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1. napjától legfeljebb 2024.június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dunavecsei Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátása, szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése. Szervezi a település közművelődési és kulturális életét. Közművelődési, közösségfejlesztési programok szervezése, azok szakmai koordinálása, lebonyolítása, kommunikációs anyagának összeállítása. A programok adminisztrációs kísérése, kapcsolattartás, szakmai dokumentáció készítése, a helyi közösségek szakmai támogatása. Ezen felül a polgármester egyéb feladatokkal is megbízhatja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992 (XI.20) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) és 6/G bekezdéseiben meghatározottak,

        közművelődési területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető;

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak;

        felsőfokú szakirányú végezttségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakiráyú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.

        A megbízását követő két éven belül a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        közművelődési területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        köztartozásmentesség

Elvárt kompetenciák:

        kiemelkedő közművelődési tevékenység ,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz ( a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival,

        magasabb vezetői megbízás idejére szóló - vezetési programot, a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési eképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program,

        pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

        a végzettsége(ke)t igazoló oklevelek hitelesített másolata,

        az öt éves szakmai gyarkolat igazolása, korábbi munkaviszonyairól való igazolás,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi;

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség vállalásáról,

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § - ában és 43/A. § - ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázatának a szakbizottság és a testület zárt ülésen történő tárgyalását, ellenkező esetben a tárgyalás nyilvános történik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0678/437-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1878-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1878-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehjozott a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Ezt követően a Képviselő-testület dönt a nyertes pályázóról 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dunavecse Város honlapja - 2019. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.dunavecse.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.