Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum
Gazdasági főosztály

Gazdasági szakalkalmazott (bér- és munkaügyi ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bér- és munkaügyi feladatok elvégzése a KIRA rendszerben. Kinevezések, átsorolások, jogviszony megszüntető iratok elkészítése. Távolmaradás, változóbér, nem rendszeres kifizetések számfejtése, analitikák vezetése. Munkaügyi iratok továbbítása az illetékes szerv részére. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár ügyintézőjével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Személyügyi ügyintéző és/vagy bér és társadalombiztosítási ügyintézői szakképesítés

        Központi költségvetési intézménynél munkaügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, önálló munkavégzés,

        Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség,

        Alkalmazandó jogszabályok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél

        nyertes pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 317 3611/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi u 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/55/219 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági szakalkalmazott (bér- és munkaügyi ügyintéző).         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/55/219, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági szakalkalmazott (bér- és munkaügyi ügyintéző).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázat címében kérjük az alábbiakat feltüntetni "Bér- és munkaügyi ügyintéző" A határidőn túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni. A pályázat eredményéről a a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

1. Munkáltató álláspályázat meghirdetése esetén előzetes tájékoztatás keretén belül biztosítja saját adatkezelő voltának és elérhetőségének a megismerhetőségét. 2. Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. 3. Adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése. 4. A kezelt adatok köre: a munkakörrel kapcsolatos lényeges adatok köre. 5. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázatról való döntést követő 5. napig, mikor is sikertelen pályázók értesítést kapnak. 6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. 7. Adattárolás helye, módja,: papír alapon a felvételi dossziékban, alkalmazás esetén a munkavállaló munkaügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.