Győrzámoly Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Szent István u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint a többcélú intézmény (óvoda, bölcsőde) irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, valamint az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Győrzámolyi Polgármesteri Hivatallal. Együttműködés a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség,

        a Kjt. 20. § (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a Kjt. 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

        a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

        a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

        a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/352-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYZ/308-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYZ/308-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidején a beérkezés napját kell érteni, nem a postára adás napját. A pályáztató a vezetési programot az Nkt., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint véleményezteti, majd ezt követően dönt a magasabb vezetői megbízásról. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyorzamoly.hu

        www.gyorzamolyovi.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.