Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Oktatási dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felügyeli és ellenőrzi az oktatást, képzést, koordinálja az oktatással kapcsolatos fejlesztési, adminisztratív és ügyviteli folyamatokat a Tanulmányi Hivatalon és a Pécsi Képzési Központon keresztül; feladata a köznevelési intézménnyel történő kapcsolattartás, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda szakmai felügyelete, az elméleti és gyakorlati képzés kapcsolatának fejlesztése, szakmai erősítése; tevékenységének stratégiai része az egyetemen belüli, valamint a képzési igényekkel jelentkező intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés; képviseli a kart a Pécsi Tudományegyetem oktatással, képzéssel kapcsolatos bizottsági munkájában, működteti a kari szintű oktatási teljesítménymérési, értékelési rendszert, feladata a távoktatás módszertani fejlesztése, együttműködés a Pécsi Képzési Központ keretében működő Belső Képzési Központ szakmai programjának kialakításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSC vagy azzal egyenértékű egyetemi végzettség,

        PhD, habilitáció

        legalább egy középfokú nyelvvizsga

        legalább 3 év vezetői gyakorlat és legalább 10 év felsőoktatási tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        meglévő PTE jogviszony, egyetemi szintű oktatási bizottság munkájában szerzett tapasztalat, oktatói teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában való korábbi közreműködés, egyetemi belső képzési programok szervezésében meglévő gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, vezetői elképzelések (motiváció, helyzetértékelés, vezetői program)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

        Összeférhetetlenségi nyilatkozat

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, kivéve PTE közalkalmazott esetén.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15860 , valamint a beosztás megnevezését: Oktatási dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15860, valamint a munkakör megnevezését: Oktatási dékánhelyettes.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.