Sárbogárd Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.június 03.-2024.június 02.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (Család-és Gyermekjóléti Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondozóház, Ápoló-gondozó Otthon, Hajléktalanok Átmeneti Szállása) vezetése, a szakmai munka (gondozás, ápolás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, stb.) előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint az intézményvezető munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        az intézményben betöltött munkakörben történő határozatlan idejű kinevezés, vagy

        a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális szakvizsga megléte

        Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy annak másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító okirat(ok),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e,

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        nyilatkozat arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/228/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/228/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezetői.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálásáról a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanács dönt.A pályázók az elbírálásról írásban kapnak tájékoztatást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárbogárd Város Honlapja - 2019. február 22.

        "Bogárd és Vidéke" helyi lap - 2019. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.