Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Külügyi- és kapcsolati dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felügyeli és ellenőrzi: a kapcsolati tevékenységet, a külügyi tevékenységet, különös tekintettel a nemzetközi mobilitás programokra, a marketing- és rendezvényszervezési feladatokat, segíti a telephelye (ek) működését, részt vesz a Kart érintő stratégiai döntések előkészítésében, a gazdálkodás fejlesztésében, közreműködik a marketing politika kidolgozásában, közreműködik a Kar kapcsolatrendszerének erősítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSC vagy azzal egyenértékű egyetemi végzettség,

        PhD, habilitáció

        legalább egy középfokú nyelvvizsga

        legalább 3 év vezetői gyakorlat, legalább 10 év felsőoktatási tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        meglévő PTE jogviszony, marketing szakirányon szerzett közgazdász oklevél és humán szervező végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, vezetői elképzelések (motiváció, helyzetértékelés, vezetői program),

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

        Összeférhetetlenségi nyilatkozat

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, kivéve PTE közalkalmazott esetén.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15862 , valamint a beosztás megnevezését: Külügyi- és kapcsolati dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15862, valamint a munkakör megnevezését: Külügyi- és kapcsolati dékánhelyettes.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.