Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése értelmében a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A jegyző tartós távolléte esetén a hivatal vezetése, jegyző jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörének teljes körű gyakorlása és ellátása, a hivatal és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének biztosítása, képviselő-testületi üléseken való részvétel, igazgatási-szervezési feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat és az önkormányzati rendeletek az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy igazgatásszervezői vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A pályázat elbírásánál előnyt jelentő tételek igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

        A pályázati feltételekben meghatározott végzettségen túl közgazdász végzettség

        ASP önkormányzati rendszer ismerete

        Választások lebonyolításában szerzett tapasztalat

        Önkormányzati költségvetési gazdálkodás, adózás ismerete, abban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,

        Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,

        Kiváló szintű együttműködési képesség,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrjaz

        Személyi igazolvány, iskolai végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok, vagy ezek alóli mentesítés másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum. Az erkölcsi bizonyítvány a pályázat elbírálásáig pótolható, ha annak megkérését igazoló dokumentum a pályázathoz benyújtásra került.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt és kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik

        A legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat igazolását

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 93/544-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/699/2019. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/699/2019., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. . I. emelet 1. ajtó 12.00 óráig.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző kinevezéséről Letenye Város Polgármestere dönt. A pályázat kiírója személyesen is meghallgatja és a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát is fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Letenye város honlapján: www.letenye.hu - 2019. február 15.

        Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján - 2019. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak azok nyújtsák be a pályázatukat, akik a pályázati kiírás feltételeinek teljes mértékben megfelelnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.