Kecskeméti Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 08.01-2024.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:

        a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető

        felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

        a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

        amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

        a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2019. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 327 75 34 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Pf. 726 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 182/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 182/2019., valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. február 25.

        www.kecskemetiszc.hu - 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon kettő nyomtatott példányban és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, külön-külön fájlban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak tartalmában egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.