Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 01-től 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. A könyvtári feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség; vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet és, hogy a pályázó ne álljon könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

        tárgyalási szintű idegennyelv-ismeret (legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga

        az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        vezetői gyakorlat

        az iskolai végzettségenek, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

        egészségügyi alkalmasság

        A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

        nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata

        szakmai, vezetői gyakorlat igazolása

        tudományos tevékenység igazolására kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása, projektben való részvétel igazolása

        foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról

        a páláyzó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 88/549-194 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/90/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/90/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A vezetői megbízáshoz a miniszter egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.veszprem.hu

        Veszprémi 7 Nap

        Veszprém Megyei Napló

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban, „Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére, valamint elektronikusan (pdf-formátumban) a cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.