Paks Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Benedek Elek Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1. - 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Ifjúság útja 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körökbe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, • az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban foglaltak figyelembe vételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó önéletrajza

        a pályázó szakmai életrajza

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolata

        az intézmény irányítására vonatkozó szakmai program a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/75/500-537 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IF/42/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IF/42/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Paksi Hírnök

        www.paks.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.