Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontjába

múzeumigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2019. május 1.-től, 2022. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és kutatóközpont működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. Kapcsolattartás a Zeneakadémia vezetőségével. A múzeum és kutatóközpont szakmai kiadványai és programjai létrehozásának irányítása. A múzeumi fejlesztési programok koordinálása. Kiállítások koncepciójának kidolgozása, előkészítésük és megvalósításuk koordinálása. A múzeumi állománnyal kapcsolatos munkák (állományba vétel, feldolgozás, revízió, állományvédelem) irányítása, az állomány bővítése. Kutatónapjain önálló tudományos kutatómunka végzése Liszt Ferenccel és korával kapcsolatban, ezek közzététele. A Liszt-kutatás szervezése, az eredmények publikálásának előkészítése, feldolgozó programok irányítása, rövid és hosszútávú kutatási tervek kialakítása Liszt és kora témakörben. Külföldi kutatók szakmai tanácsadása, együttműködések. A Liszt Múzeum és Kutatóközpont szakmai képviselete a médiában itthon és külföldön. A múzeumi szolgáltatások fejlesztése, a múzeum és kutatóközpont hazai és nemzetközi kapcsolatainak bővítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, muzikológus szakképzettség,

        Zenetudományi PhD fokozat

        Angol nyelv felsőfokú ismerete

        Egy további idegen nyelv (német, francia vagy olasz) középfokú ismerete

        Közművelődési vagy közgyűjteményi intézményben szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat

        Legalább 5 éves vezetői tapasztalat

        Elhivatottság a 19. század és Liszt életműve iránt

        Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret

        Büntetlen előélet (alkalmazás esetén az Egyetem nevére kiállított számlával ellátott, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai, tudományos és vezetői tevékenységét

        Vezetői koncepció, program

        Egyetemi végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, tudományos fokozatot tanúsító okiratmásolatok

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

        Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LFZE-02424-001/2019 , valamint a beosztás megnevezését: múzeumigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LFZE-02424-001/2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeumigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a múzeumigazgatói megbízást a Szenátus jóváhagyásával a rektor adja. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.