Nagyalásony Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8484 Nagyalásony, Rákóczi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézménypedagógia programját, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az intézmény vezetője felel a pedagógia munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        B kategóriás jogosítvány,

        • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat,

        aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, vezetési, fejlesztési program, iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/259-0226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyalásony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8484 Nagyalásony, Kossuth utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Na/174-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyalásony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8484 Nagyalásony, Kossuth utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Na/174-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8484 Nagyalásony, Kossuth utca 29. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nagyalásony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot a véleményezési eljárás lefolytatását követően bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tuskevarikozoshivatal.hu - 2019. április 24.

        www.nagyalasony.hu - 2019. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.