Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lepsényi Napraforgó Óvoda

intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 16. - 2024. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 79.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézményvezetői megbízás magában foglalja az óvodavezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az Nkt. 67.§ (1) bek. a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.,

        2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdésében rögzített szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

        Az Nkt. 66.§(1) bekezdésének b) pontja szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó szakmai önéletrajza

        Pályázó vezetői programja

        A végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyzői által hitelesített másolata.

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy pályázatát a képviselő-testület nyílt ülésen bírálja el. (Amennyiben nem járul hozzá, a képviselő-testület a pályázatot zárt ülésen bírálja el.)

        Érvényes erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36203160029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/479/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (óvodavezető).         Postai úton, a pályázatnak a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8133 Mezőszentgyörgy, Árpád utca 4. utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/479/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (óvodavezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lepseny.hu - 2019. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.