Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége

Bölcsődei intézményegység vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.06.01.-2024.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Attila utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bölcsődei intézményegység vezetői feladatainak ellátása. A bölcsődei intézményegység irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó intézményegység vezetői feladatainak ellátása. Felel a bölcsőde szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1.Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2.a.) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b.)csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c.) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d.) csecsemő és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e.)kisgyermekgondozó- nevelői (OKJ), f.)csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        A Kjt. 20 § (2) bekezdés d) pont szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        Büntetlen előélet

        Tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

        Magyar Állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        A Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a.)-c.) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakvizsgázott pedagógus,

        Bölcsőde vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz oklevél/bizonyítvány másolatokkal

        Az intézményegység vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        A pályázó 3 hónapnál nem régebbi, a megbízási feltételek között felsorolt kitételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a (leendő) közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        Korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolásokat

        A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg

        A megbízás feltételeinek igazolására szolgáló dokumentumokat, nyilatkozatokat

        A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41 § (1) - (2) b, (3) - (5) és a 43/A §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A § (2.) ab, pontja szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-76/356-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050. Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/65-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei intézményegység vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/65-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei intézményegység vezető.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtókat a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet (9) szerinti eseti bizottság hallgatja meg, majd az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást visszavonja. Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési igénnyel nem élhetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde honlapja www.meseretovoda.hu - 2019. február 18.

        Lajosmizse Város Önkormányzata www.lajosmizse.hu, és Felsőlajos Község Önkorm. www. felsolajos.hu - 2019. február 18.

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagintézményeinek hirdetőtáblája - 2019. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 db eredeti - 1 db másolat), kell benyújtani. Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap minimum 100 %-a.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.