Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont
JSZSZGYK-Nappali Ellátás – Értelmi fogyatékosok nappali ellátása

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Kisstáció utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 74-82.§ alapján az értelmi fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményben gondozó munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak szerint, ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÉNO-gondozó 201902 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont címére történő megküldésével (1081 Budapest, Népszínház utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÉNO-gondozó 201902, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást 2 tagú bizottság végzi. A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. A felvétel csak érvényes egészségügyi könyvvel történhet meg.A pályázati anyag megküldésekor az e-mail tárgy mezőjében kérjük, kerüljön feltüntetésre a megpályázni kívánt munkakör: NE – ÉNO gondozó."

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jszszgyk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.