Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Városi Kincstár

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkaköre és a munkakörbe tartozó lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében kerülnek megállapításra. Tiszavasvári Város Önkormányzat által alapított önállóan működő költségvetési intézmények operatív gazdálkodásának bonyolítása; a vonatkozó jogszabályok, valamint az intézményekkel a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás szerint. Az intézmények folyamatos működéséhez szükséges takarító és gondnok ellátó feladatok személyi állományának biztosítása. Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, jogi vagy pénzügyi-számviteli, vagy műszaki felsőfokú iskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        nem áll fenn Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi vagy pénzügyi-számviteli, vagy műszaki - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program;

        végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;

        nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1675/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1675/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek a pályázata érvénytelen (különösen: aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja vagy hiánytalanul csatolja, aki határidőn túl nyújtja be, a hatósági erkölcsi bizonyítvány nem a feltüntetett jogszabályi hivatkozás által lett beadva, aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát). A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is indoklás nélk

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapja - 2019. február 4.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2019. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő első ülésén bírálja el. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.