Dunaföldvár Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01-től 2024.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, gazdaságos működését, szakmai önállóságát, az önkormányzati tulajdon védelmét. Elkészíti az intézmény szabályzatait. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Teljesíti az intézmény gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Együttműködik az óvodaszékkel, a szülői szervezetekkel, az intézményi érdekképviseleti szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        Cselekvőképesség.

        Az Nkt. 66. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen.

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

        A köznevelési intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodavezetői beosztásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum.

        3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/75/541-553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/461/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/461/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezését követő első ülésén Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.