Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság, Építésügyi Osztály

építésigazgatási ügyfélszolgálati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.03.03 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet: 15. építésügyi igazgatási

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános tájékoztatást ad az építéshatósági és településképi eljárásokkal kapcsolatban. Átveszi a papíralapon vagy elektronikus adathordozón benyújtott dokumentumokat. Általános tájékoztatást ad a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglaltakról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 50.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, építészmérnök, építőmérnök vagy településmérnök szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        elektronikus építési napló ismerete,

        ÉTDR rendszer ismerete,

        építésügyi vizsga,

        közigazgatási szakvizsga,

        közigazgatásban szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        önálló, pontos munkavégzés,

        jó szervezőkészség,

        jó problémamegoldó képesség,

        stratégiai szemléletmód,

        kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-346-5463, 06-30-560-3938 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyfélszolgálati ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-4/2019., valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyfélszolgálati ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Jegyző által kijelölt háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság által kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol a bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A bizottság döntését a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - hagyja jóvá. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja - 2019. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.masodikkerulet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.