Dobó István Vármúzeum - Eger

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum

üzemeltetési igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szervezi, irányítja és ellenőrzi mindazon műszaki feladatokat, amelyek az intézmény gazdaságos működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükségesek, ezen belül a létesítmény beruházást, az energia-gazdálkodást, a munkabiztonsági és tűzvédelmi tevékenységet, a vagyonbiztonságot, az épület-fenntartást és üzemeltetést, a gépjármű szolgálatot, az informatikai üzemeltetési tevékenységet, az intézmény kezelésében lévő, illetőleg használatában lévő ingatlanok, helyiségek, gépek és berendezések fenntartásának, üzemeltetésének irányítása, az intézmény valamennyi létesítményét érintő beruházási-, felújítási-, nagyjavítási tevékenység megszervezése, gondoskodás a szerződések szakmai előkészítéséről, a közbeszerzési eljárások lefolytatása és a munkák lebonyolításának felügyelete, ellenőrzése, garanciális ügyintézési feladatok ellátásának biztosítása, közreműködik a múzeum távlati és éves munkatervének kidolgozásában, az éves beszámoló, költségvetés összeállításában, a múzeumban lefolytatandó tervszerű és terven kívüli vizsgálatok, munkaelemzések végrehajtásában, gondoskodik a múzeumi alkalmazottak munkaköri leírásában foglaltak betartásáról, előkészíti az SZMSZ–ben rögzített rendszeres és egyéb, esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket, közreműködik a múzeum működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában, megbízás esetén eljár a múzeumigazgató nevében, a megbízott gazdasági szervezet vezetőjének ellenjegyzése mellett kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik, irányítja és ellenőrzi az alá tartózó szervezeti egységek munkáját, azaz a Műszaki osztály, a Fegyveres Biztonsági Őrség és a Kommunikációs és Közönségforgalmi osztály tevékenységeit, felelős az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, az ellenőrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos, a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért, a terület ellátásához szükséges pályázatok ügyintézése, koordinálása, a múzeum szakmai feladatellátásához szükséges informatikai segítségnyújtás,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú műszaki vagy gazdasági felsőfokú végzettség és szakképzettség,

        műszaki, gazdasági területen - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az ellátandó területen szerzett legalább 4 éves szakmai gyakorlat

        hazai és európai uniós pályázati ügyintézésben szerzett tapasztalat

        büntetlen előélet, a pályázó nem állhat a muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

        vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn

        az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés feltételeinek való megfelelés

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2)-(2e), és (5) bekezdése szerinti kizáró okok hiánya, eszerinti erkölcsi bizonyítvány

        magyar állampolgárság vagy a szabad mozgás és tartózkodási joga, feltéve, hogy a pályázó magas szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik

        az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel;

        teljes cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat múzeumi intézmény élén

        tárgyalási szintű idegen-nyelv ismerete szóban és írásban

        elektronikus pályázati felület kezelésében szerzett tapasztalat

        kommunikációs és közönségforgalmi területen szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        5 éves időtartamra vonatkozóan elkészített szakmai koncepció

        végzettséget, szakképzettséget, vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok másolata

        nyelvismeretet (amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex középfokú vagy komplex felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával) tanúsító okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása

        a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

        a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/312-744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: üzemeltetési igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár - 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019, valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Vár u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot zárt borítékban a Dobó István Vármúzeum Igazgatójának címezve a Dobó István Vármúzeum Titkárságára (3300 Eger Vár 1.), a borítékon „Dobó István Vármúzeum üzemeltetési igazgatóhelyettesi pályázata" megjelöléssel kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A munkakör betöltéséhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértése szükséges. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.