Kertváros Szociális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kertváros Szociális Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat. A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja a) a szülőt, illetve - ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően - az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével, b) a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, c) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és d) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését. A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében a) segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe, c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését, d) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve - az előbbiek mellett - a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez, e) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és f) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében. f) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális képzettség (szociális munkás, általános szociális munkás, szociálpedagógus stb.),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        családsegítő, vagy esetmenedzser - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű empátia,

        Jó szintű kommunikáció,

        Jó szintű alkalmazkodás,

        Jó szintű együttműködés és csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3629345482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kertváros Szociális Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kertváros Szociális Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után a megfelelő végzettséggel rendelkező pályázókat az intézményvezető személyes interjúzásra behívja. A pályázat sikeres elnyerése esetén telefonon értesítjük a pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményt önkormányzati társulás hozta létre, melynek 2018.10.15. napjától Dócziné Pallagi Ágnes az intézményvezetője. Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási területe: Gyál, Alsónémedi, Bugyi és Ócsa. A jelen pályázatot elnyerő tényleges munkavégzésének helye: Gyál.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.