Kertváros Szociális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kertváros Szociális Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolgáltatás nyújtása Gyál járás közigazgatási területén élő, a feladat-ellátási területén a szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, vala-mint a krízishez vezető okok megelőzése és megszüntetése céljából. Hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elő-segítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, elősegíti a csa-ládjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez. A szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Munkáját a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával végzi. A gyermekek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyezte-tettségének megelőzése érdekében a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és speciális szolgáltatások, programok nyújtása. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális képzettség (szociális munkás, általános szociális munkás, szociálpedagógus stb.),

        családsegítő, vagy esetmenedzser - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        családsegítő, vagy esetmenedzser - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű empátia,

        Jó szintű kommunikáció,

        Jó szintű alkalmazkodás,

        Jó szintű együttműködés és csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3629345485 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kertváros Szociális Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Kertváros Szociális Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-6/2019, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után az intézményvezető személyes interjúztatást tart, melynek eredményeképp a sikeres pályázót telefonon értesíti az intézmény.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményt önkormányzati társulás hozta létre, melynek 2018.10.15. napjától Dócziné Pallagi Ágnes az intézményvezetője. Az intézmény család- és gyermekjóléti központja a Gyáli Járás közigazgatási területén biztosítja a központ általi szolgáltatásokat. A sikeres pályázó Ócsa tekintetében látja el hatóság közeli munkáját.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.