Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság, Építésügyi Osztály

építésigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet: 15. építésügyi igazgatási

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások (összevont engedélyezési eljárás, építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedély iránti kérelmek, ill. ezek módosítása, jogutódlása, érvényének meghosszabbítása) és tudomásulvételi eljárások teljes körű ügyintézése. Szakhatóságként való közreműködés. Hatósági bizonyítvány kiadása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 50.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, építészmérnök, építőmérnök vagy településmérnök szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        elektronikus építési napló ismerete,

        ÉTDR rendszer ismerete,

        építésügyi vizsga,

        közigazgatási szakvizsga,

        közigazgatásban szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        önálló, pontos munkavégzés,

        jó szervezőkészség,

        jó problémamegoldó képesség,

        stratégiai szemléletmód,

        kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-346-5463, 06-30-560-3938 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Jegyző által kijelölt háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság által kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol a bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A bizottság döntését a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - hagyja jóvá. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja - 2019. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.masodikkerulet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.