Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet

Jogi és önkormányzati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 18. pont: „Törvényességi feladat” I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

•képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések jogi véleményezése; •az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában kötött szerződések jogi véleményezése; •a képviselő-testületi ülések elő- és utómunkálataiban való részvétel; •önkormányzati rendeletek, belső utasítások, szabályzatok készítése, felülvizsgálata; •az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint az országos és helyi népszavazás lebonyolításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. A Polgármesteri Hivatalban 50.000,-Ft az illetményalap, továbbá a felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illetménykiegészítésre jogosult. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Polgármesteri Hivatalban hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Önálló, gyors, pontos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1-4011627 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2548-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi és önkormányzati referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2548-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Jogi és önkormányzati referens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43. I 103.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Polgármesteri Hivatal honlapja - 2019. február 1.

        XVI. Kerületi Újság - 2019. február 13.

        ETK Önkormányzati Klub - 2019. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp16.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.