Pátyod Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pátyodi Dr. Antall József Oktatási Kulturális és Szabadidő Központ Óvodája Konyhája és Közösségi Színtere
közintézmény

óvónő és intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.15-től 2025.08.15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4766 Pátyod, Kossuth Lajos út 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        pedagőgus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        az Nkt. 66. § (1) b) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró fogalalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pőályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        pályázó legalább 5 év feletti szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

        szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06309530309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pátyod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4766 Pátyod, Kossuth Lajos út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PÁT/212/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pátyod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4766 Pátyod, Kossuth Lajos út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PÁT/212/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4766 Pátyod, Kossuth Lajos út 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

vonatkozó jogszabály szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.