Bőcs Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hernád-Óvoda-Bölcsőde, Napközi Konyha
óvodai nevelés

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 17. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3574 Bőcs, Ifjúság utca 3-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint; - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint; - a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglaltak szerint; - a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        - szakmai önéletrajz;

        - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éve vezetési program;

        - szakképzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata;

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja;

        -előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0646318009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bőcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/586-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bőcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/586-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú szakértői bizottság hallgatja meg. A pályázatokról Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny 2019. március végi száma

        Bőcs Község Önkormányzata hirdetőtáblája: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. - 2019. február 15.

        www.bocskozseg.hu - 2019. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bocskozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.