Tótkomlós Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása és hatáskörök gyakorlása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal 2 szervezeti egységből áll: Igazgatási osztályból és Pénzügyi osztályból. Az Igazgatási osztályt az aljegyző, a Pénzügyi osztályt a pénzügyi osztályvezető vezeti.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 22 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A szükséges közigazgatási gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/462-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413/2019., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a polgármester bírálja el. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tótkomlós Város Önkormányzat honlapja (www.totkomlos.hu) - 2019. február 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.