Kamut Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kamut Község Önkormányzata

Háziorvosi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kamut Község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egyetemi végzettség, az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.)Kormányrendelet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, Eü-i alkalmasság,MOK tagsági igazolás,a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt vagy zárt tárgyalásáról, 3 hónapbál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.Szakmai elképzelések, szakmai program.Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3666428308 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kamut Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5673 Kamut, Petőfi utca 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAM/277-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi.         Postai úton, a pályázatnak a Kamut Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5673 Kamut, Petőfi Sándor utca 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAM/277-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 106. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a képviselő-testületnek a pályázati határidő lejártát követő ülésen a pályázók személyes maghallgatását követően kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hirdetőtábla Kamut

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghírdetett háziorvosi körzetben a háziorvos tevékenységét 2018. december 31. napjával megszünteti. A háziorvosi körzet lakosságszáma 1073 fő, vegyes körzet, kártyaszám 985. Felújított orvosi és védőnői rendelő mellett - igény szerint - felújított szolgálati lakást is biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazotti jogállásról szóló törvény alapján kerül megállapításra, személyi illetmény megállapításával.A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kitöltésével. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírassál kapcsolatban hiteles információt csak a polgármester adhat (+30/380-0480)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kamut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.