Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző helyettesítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, vagy felmentést kaphat a fent felsorolt szakképesítés alól az a személy, aki az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül befejezi,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,

        jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősitett tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

        közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítést megszerzi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásig azt kérelmezte,

        a közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata

        aljegyzői feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések bemutatása

        hozzájárulását a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatály alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/2428/2019 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi Körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/2428/2019, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző javaslatára Lakitelek Önkormányzatának polgármestere dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lakitelek Önkormányzatának honlapja - 2019. március 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.