Szekszárdi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Dombóvári Tagintézménye

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Feladatait a főigazgató útmutatása alapján látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetem pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség ,

        pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

        továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes a főigazgató hasonló programjával,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        pedagógus szakvizsga vagy az előírt egyéb szakvizsga meglétét igazoló oklevél másolata,

        a pályázó legalább ötéves, pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével),

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó szakmai önéletrajza,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/3551412 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/382-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/382-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tmpsz.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.) címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye igazgatói beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.