KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY
Család- és Gyermekjóléti Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai segítő tevékenység folytatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egyéni , csoportos és közösségi szociális munka végzése köznevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 2/2018 (I.18.) EMMI rendelet 4. melléklet: felsőfokú szociális szakképzettség , iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család-és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség , óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus,

        Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.Nyilatkozat a 1997. évi XXXI. tv. 11/A.§ (8). bekezdés, valamint 15.§. (8.). bekezdése szerint, hogy kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában.3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 1997. évi XXXI. tv. 10/A.§ (1) bekezdés a)-d) pontja szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 703202927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJA - 2019. március 8.

        http://felegyhazikozlony.hu/ - 2019. március 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.