Zsámbék Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2019. július 01.napjától -2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Etyeki utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáva összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1), vagy 6/B.§. (5), vagy 6/E. §. (2) bekezdéseiben előírt végzettség, és szakmai gyakorlat,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett tanúsítja, hogy nem áll a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint az egyéb képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok közjegyző által igazolt vagy személyes bemutatás után a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal által igazolt hiteles másolatai,

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        A magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést elvégezi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A végzettség megléte esetén az okiratot a pályázathoz csatolni szükséges.

        Nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről,

        Nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik,

        Nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

        Nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását.

        A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        150/1992.(XII.20) kormányrendelet 6/G. § (2) bek. foglalt integrált kultúrális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzés megléte. ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros 2-4 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/460/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/460/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros 2-4 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zsambek.hu

        www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.