Nagybajcs Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagybajcsi Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 01-től 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9063 Nagybajcs, Iskola u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben töltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2a) bekezdése szerinti büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. számú melléklet I. Rész 2. pontja szerinti képesítés,

        óvodában szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel

        szakmai önéletrajz

        szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program fejlesztési elképzelésekkel

        a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

        nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

        nyilatkozat arról, hogy nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

        nyilatkozat, hogy a pályázata elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 96/358-053 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagybajcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9063 Nagybajcs, Kossuth Lajos u. 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nb/678 /2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagybajcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9063 Nagybajcs, Kossuth Lajos út 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nb/678 /2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9063 Nagybajcs, Kossuth Lajos u. 67. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Nagybajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Nagybajcs Község Önkormányzatának honlapja

        Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagybajcs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.