Szabadegyháza község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadegyháza község Önkormányzata

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelődési Ház (ezen belül könyvtár), DJP pont működtetése, a Művelődési Ház és a település programjainak megszervezése, lebonyolítása: családi és gyermekrendezvények, komoly- és népzenei koncertek, irodalmi, színházi és egyéb szabadidős programok, versenyek, kiállítások, kézműves foglalkozások, továbbá a népi hagyományok megőrzését segítő rendezvények. Konferál a rendezvényeken, fényképeket készít, részt vesz a nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában. Segíti az intézményben működő klubok, tanfolyamok valamint a civil szervezetek tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, művelődésszervező, rendezvényszervező,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Délutáni, hétvégi munkavégzés vállalása, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        művelődésszervező, rendezvényszervező - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Önéletrajz, iskolai végzettségek igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0625509560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 677/2019. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 677/2019., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.gov.hu - 2019. március 4.

        Szabad1Lap

        www.szabadegyhaza.hu - 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.