Óbudai Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Műszaki és Üzemeltetési Osztály

műszaki és üzemeltetési osztályvezető (Ügyvivő szakértő)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 1033 Budapest, Vörösvári út 105 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Egyetem összes telephelyén az épületek üzemeltetésével kapcsolatos összes műszaki előkészítési és napi üzemeltetési feladatot. Előkészíti és javaslatot tesz a tervezett megelőző karbantartások ütemezésére, tervezésére. Irányítja, koordinálja a telephelyi üzemeltetési csoportok feladatait, megszervezi ellenőrzi és számon kéri azok napi munkavégzését! Gondoskodik a munkabiztonság fenntartásáról, a tűzvédelmi rendszerek üzemkész állapotáról. Megvalósítja az Egyetem épületeinek állagmegóvását és szakszerű karbantartását, továbbá azok folyamatos, szakszerű üzemeltetést. Végrehajtja a műszaki igazgató utasításait. Felel az operatív szintű egységek munkájáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetem: műszaki területen szerzett mérnöki diploma.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Min. 5 év vezetői tapasztalat

        Építőipari, kivitelezői, tervezői vagy épület üzemeltetési területen szerzett minimum 5 éves szakmai tapasztalat.

        Monitoring rendszerek használatában szerzett gyakorlat.

        Költség számoló, kalkulációs programok használatában szerzett gyakorlat.

        Vezetői és jó kommunikációs készség, felelősség- és hivatástudat.

        Szervezet iránti lojalitás, szervező készség, problémamegoldó képesség.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        Magas szintű együttműködés, önállóság, igényes munkavégzés.

        Önálló, felelős döntéshozó képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvű alapfokú, C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

        Építész mérnöki felsőfokú végzettség.

        Tervező mérnöki vagy építész mérnöki munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

        A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal terjedelemben).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest, Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA 506/2019 , valamint a beosztás megnevezését: műszaki és üzemeltetési osztályvezető (Ügyvivő szakértő).         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b út 96. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA 506/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki és üzemeltetési osztályvezető (Ügyvivő szakértő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2019. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, a fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Földesi Gabriella kancellár nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA 506/2019, valamint a beosztás megnevezését: műszaki osztályvezető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.