Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske
Család és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Bajcsy Zs. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben előírt felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, a pályázó szakmai életrajza

        Végzettséget igazoló okmányok másolata

        Erkölcsi bizonyítvány

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76-540-198 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Vörösmarty utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Vörösmarty út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Vörösmarty utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidőt követően, a pályázók értesítést kapnak a személyes meghallgatásról, majd ezt követően az intézményvezető dönt a munkakör betöltésére alkalmas személyről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszakécske Város Önkormányzata honlapja - 2019. március 14.

        Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ hirdető táblája - 2019. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő kikötése

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.