Tolna Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wosinsky Mór Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2019.09.16.-2024.09.15.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7130 Tolna, Bartók Béla utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói , vezetői jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - magyar állampolgárság a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja alapján - büntetlen előélet - cselekvőképesség - az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógus,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű csapatszellem, kommunikációs készség,vezetői készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket - végzettséget igazoló okirat másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata - három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány - a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, - a

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/540-800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-34-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-34-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7130 Tolna, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártától számított 60 napon belül vagy az azt követő első képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Tolna Város hivatalos honlapján

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.