Egri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Cifrakapu út 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A főigazgató munkáját a pedagógiai szakszolgálati intézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó főigazgató-helyettes segíti. A székhelyintézmény által ellátott feladatok kivételével a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás szakmai koordinációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetem, pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség, vagy a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. § 3. pontja szerinti gyógypedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga,,

        pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,

        pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza,

        az intézmény vezetésére, szakmai koordinációra vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

        a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához,

        a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével),

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (30)783-8023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Eger Cifrakapu út. 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-28/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-28/2019, valamint a munkakör megnevezését: Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére (3300 Eger, Cifrakapu út 28.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes beosztására".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.