Innovációs és Technológiai Minisztérium

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum

főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.05.01-2023.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakképzési centrum tevékenységi körébe tartozó szakmai irányítási feladatok ellátása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.) foglaltak szerint. A szakképzési centrum aktív szerepvállalása a szakképzés iskolai rendszerű oktatásában, felnőttoktatásban és a felnőttképzésben; a tanügyigazgatási feladatok, adatszolgáltatási rendszer működtetése. A pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtése, javaslattétel a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nkt., továbbá a Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        Legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlat, vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalat;

        A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével;

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Vezetői menedzsment készség ,

        Kiváló szervező- és kommunikációs készség ,

        Elemzőkészség ,

        Lojalitás,

        Gyors, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával-év, hónap, nap megjelölésével-, a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).

        Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések bemutatása).

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).

        Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai kezeléséhez.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

        A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói igazolások csatolásával).

        Iskolai végzettség (szakképzettség), szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, intézmény-vezetői szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai.

        Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről (az igazolást legkésőbb 2019. április 13. napjáig kell benyújtani). Egyéb hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejét követően nincs lehetőség.

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló dokumentumot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36-1-795-8620 és 36-1-795-4865 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Innovációs és Technológiai Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. 6. emelet 601. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdiSZCFoig , valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Innovációs és Technológiai Minisztérium címére történő megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdiSZCFoig, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton szc.foigazgato@itm.gov.hu oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. 6. emelet 601. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton vagy személyesen történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük 1 nyomtatott és aláírt példányban, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságára (levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15. 6. emelet 601.) megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott szakképzési centrum főigazgatói munkaköréhez rendelt SzekszárdiSZCFőig. azonosító kódot, továbbá a postai/személyes benyújtással egy időben elektronikus úton is kérjük benyújtani az szc.foigazgato@itm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában a megpályázott szakképzési centrum főigazgatói munkaköréhez rendelt SzekszárdiSZCFőig azonosító kód megjelölésével. Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.