Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lukácsházi Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és Konyha

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-2024.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9724 Lukácsháza, Nagycsömötei utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lukácsházi Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy egyéb szabályzat nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Legalább 5 éves közoktatási, közművelődési intézménynél szerzett szakirányú szakmai gyakorlat

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        vezetői program

        iskolai végzettséget (végzettségeket) igazoló okirat(ok) másolata (az eredeti okiratokat a kinevezési eljárás során be kell mutatni)

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben - kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyílt képviselő-testületi ülésen kéri pályázata elbírálását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 94 568 063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LH/450-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LH/450-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik. Ezt követően a Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. március 8.

        www.lukacshaza.hu, www.gyongyosfalu.hu, www.koszegpaty.hu - 2019. március 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.