Pusztadobos Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pusztadobosi Mini Bölcsőde

intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4565 Pusztadobos, Kossuth utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A mini bölcsődevezető felelős az intézményben a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért. Vezeti az előírt dokumentációt, elkészíti a működéssel kapcsolatos jelentéseket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola, 1.Csecsemő-és kisgyermeknevelő ( BA ) vagy 2.a,bölcsődei szakgondozó ( OKJ ),2.b, csecsemő-kisgyermekgondozó ( OKJ ), 2.c, csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó ( OKJ ), 2. d, csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó ( OKJ ).2. e, kisgyermekgondozó,-nevelő ( OKJ ). 2. f, csecsemő-és kisgyermeknevelő asszisztens vagy 3. a 2.a-f pontban nevesített végzettség valamelyikével rendelkező: intézményvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,4. a csecsemő-és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézményvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,

        szakmai önéletrajz,

        végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek,

        pályázó nyilatkozata, mely szerint a 1997. évi XXXI. törvény 15.§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e,

        GDPR nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 45/710-182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztadobos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4565 Pusztadobos, Petőfi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/713-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztadobos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4565 Pusztadobos , Petőfi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/713-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pusztadobos Község Önkormányzata hivatalának hirdetőtáblája - 2019. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.