Déri Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Déri Múzeum

festő-restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Péterfia utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyűjteményi anyagokban megtalálható műtárgyak megőrzése, konzerválása, restaurálása. A restaurálandó tárgyak állapotának felmérése, a károsodások okainak, jellegének és méretének megállapítása. restaurálási dokumentáció és terv készítése. Javaslattétel a gyűjteményekben található műtárgyak károsodását megelőző intézkedésekre. Részvétel a gyűjtemények állapotának felmérésében és állományvédelmi programok megvalósításában. Közreműködés kiállítások rendezésében, az állományvédelmi szempontok képviseletével és érvényre juttatásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, festő-restaurátor szak,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat

        Államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga vagy aktív nyelvtudás.

        Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        A Kjt. 20/A§ (5) bek. b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Sikeres pályázat estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: festő-restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1. tér Déri tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: festő-restaurátor.

        Elektronikus úton Csorján Andrea részére a allaspalyazat@derimuzeum.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről e-mailben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. debrecen.hu - 2019. augusztus 12.

        www.derimuzeum.hu - 2019. augusztus 12.

        DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db., Kálvin tér 11.) - 2019. augusztus 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.