Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi-igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.

Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hagyatéki ügyek, ipar-kereskedelmi ügyek, a jegyző által magához vont igazgatási ügyek előkészítésében részvétel.Az önkormányzati adóhatóságok feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, törlése, könyvelése, adók módjára behajtandó köztartozások előírása és behajtása, a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallások feldolgozása és a talajterhelési díj behajtása, valamint adó- és értékbizonyítványok előkészítése, adóval kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Palotási Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word,excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat

        Közigazgatási alapvizsga

        ASP szakrendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20. ) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igazolása, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        Pályázó nyilatkozata,hogy a Kttv. 84-85 §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Tóth Gabriella nyújt, a 32/580 055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1041-5/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi-igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1041-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi-igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálást követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati honlapok, hirdetőtáblák - 2019. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.