Miskolci Napraforgó Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Napraforgó Óvoda
Benedek Elek Tagóvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény , az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az intézményi dokumentumok - SZMSZ, Pedagógiai Program - által meghatározottak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozatának csatolása arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/62/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Gesztenyés út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/62/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30) kormány rendelet (Vhr.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.